Beer Fotoacademy

Algemene Voorwaarden cursussen

Algemene voorwaarden voor cursussen en workshops bij Beer FotoAcademy

 

Aanmelding

1. Aanmelden voor een cursus of workshop doet de cursist door het invullen van het aanmeldformulier  op de site of het sturen van een e-mail aan beerfotoacademy@Hotmail.com. Eén en ander voorzien van de NAW gegevens van de cursist(en), een e-maiadres, de gewenste cursus/workshop en de aanvangsdatum.

De inschrijving wordt door Beer FotoAcademy schriftelijk bevestigd. Hiermee komt de overeenkomst tot stand.
 

2. Bij inschrijving geldt de cursusprijs zoals vermeld op de website ten tijde van de aanmelding. De cursusprijzen zoals vermeld op de website zijn inclusief 21%  BTW

3. Door inschrijving verklaard de cursist zich akkoord met deze voorwaarden
 

Betaling

4. Binnen twee weken na de inschrijving door de cursist verstuurd Beer FotoAcademy de bevestiging + factuur voor de cursus. De factuur dient binnen 14 dagen , doch uiterlijk voor aanvang van de cursus, voldaan te zijn.

5. Bij inschrijving minder dan 14 dagen voor aanvang van de cursus ontvangt de cursist per omgaande de bevestiging + factuur. Deze dient voor aanvang van de eerste les per bank of contant voldaan te zijn

6. Indien de cursist niet of niet tijdig betaald zijn alle kosten, inbegrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de cursist
 

Annulering door de cursist

7. Annulering dient schriftelijk te gebeuren.

8. Annulering na aanvang van de cursus is niet mogelijk

9. Indien de cursus of workshop door de cursist wordt geannuleerd tot vier weken voor de eerste les c.q. de workshop zullen geen kosten worden berekend

10. Indien de cursus of workshop door de cursist wordt geannuleerd tot vanaf vier tot twee weken voor aanvang van de eerste les c.q. de workshop zal 50% van het cursusgeld in rekening worden gebracht.

11. Indien de cursus of de workshop door de cursist wordt geannuleerd vanaf twee weken voor aanvang van de eerste les c.q. de workshop wordt het volledige cursus bedrag in rekening gebracht.

12. Het is mogelijk, in overleg, de besproken plaats op de cursus c.q. workshop door een andere cursist in te laten nemen. Dit geldt dan voor de gehele cursus.

13. Indien door ziekte of andere omstandigheden een les tijdens de cursus niet gevolgd kan worden mag deze bij een andere cursusgroep worden ingehaald. Eén en ander alleen bij tijdige afmelding voor de les.

 

Annulering door Beer FotoAcademy

14. Indien zich niet voldoende cursisten hebben aangemeld voor een cursus c.q. workshop houdt Beer FotoAcademy zich het recht voor de cursus te verplaatsen naar een andere datum. Beer FotoAcademy zal de cursisten hiervan direct in kennis stellen en een alternatief bieden. Indien de cursist geen gebruik kan maken van het alternatief of er geen passend alternatief aanwezig is zal Beer FotoAcademy het betaalde cursusgeld restitueren.


Lesmateriaal

15.  Het cursusmateriaal wordt enige dagen voor de les per e-mail toegestuurd. De cursist draagt zelf zorg voor het printen van het lesmateriaal. 

16. Het cursusmateriaal is geschreven door Beer FotoAcademy. Hierdoor berust het intellectuele eigendom bij Beer FotoAcademy. Het is dan ook niet toegestaan het cursusmateriaal of gedeelten hiervan te exploiteren of op welke wijze dan ook te verveelvoudigen (anders dan voor eigen gebruik tijdens de lessen of voor naslag)

17. De foto's welke gebruikt zijn in de lessen en worden uitgereikt voor oefeningen tijdens de photoshoplessen zijn eigendom van Beer FotoAcademy en belast met portret- en copyright. Deze mogen dan ook niet anders gebruikt worden dan het doel waarvoor zij verstrekt zijn. Het is niet toegestaan deze foto's commercieel te gebruiken, af te drukken of anderzinds te exploiteren.